Walne Zgromadzenie 2023

Zgodnie z § 38. Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła, raz w roku, celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 36. pkt 6, 7 i 8.

W związku z powyższym, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 110 „Sęp” we Włocławku zwołał, w dniu 16 czerwca 2023 r., Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie. Spośród 48 członków Koła, w zebraniu wzięło udział 39 Kolegów, w tym 38 uprawnionych do głosowania.

Na początku zebrania minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich Kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów, a szczególnie Kolegi Jana Krzeszewskiego, który opuścił nas w ostatnich miesiącach. Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, w krótkich słowach uczcił pamięć zmarłych Kolegów, którzy na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

W dalszej części, Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdania obejmujące finanse i gospodarkę łowiecką.

Prezes, Kolega Kazimierz Braun, wraz Łowczym, Kolegą Pawłem Bogdanowiczem skierowali szczególne podziękowania do Kolegów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w realizacji rocznego planu łowieckiego.

Uhonorowano trzy osoby, które pozyskały największą ilość grubej zwierzyny:

  1. Mariusz Zieliński,
  2. Henryk Pawlak,
  3. Maksymilian Komorowski.

Wyróżniono również Kolegę Mirosława Lewandowskiego, który otrzymał tytuł Najlepszego Lisiarza sezonu 2022/23.

Podziękowania otrzymał Kolega Andrzej Rydz, którego nieoceniona pomoc w problemach natury technicznej, nieodłącznie związanych z funkcjonowaniem Koła, nie mogła pozostać niezauważona.

Koledzy, dziękujemy i gratulujemy!

Następnie, Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutoria, a następnie przedstawili plany na kolejny sezon łowiecki 2023/2024.

Po dwunastu latach pracy i przewodniczenia naszemu Kołu Łowieckiemu, Kolega Kazimierz Braun, złożył oświadczenie o rezygnacji z ponownego ubiegania się o stanowisko Prezesa. Wszyscy serdecznie dziękujemy za jego wieloletnie zaangażowanie, pracę i przewodnictwo.

Zgodnie z § 45. Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zarząd koła składa się z 4 do 7 osób, w tym: prezesa, łowczego, sekretarza i skarbnika oraz innych członków, których funkcje określa walne zgromadzenie. Podjęto decyzję, iż nowy Zarząd będzie składał się z 4. członków, a ich wybór walne przeprowadzi poprzez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych członków.

Zgłoszono dwie kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego Nr 110 „Sęp” we Włocławku:

  1. Kolega Paweł Bogdanowicz,
  2. Kolega Jacek Ledzion.

W wyniku wyborów (głosowanie tajne) zwyciężył Kolega Paweł Bogdanowicz, który tym samym objął funkcję Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego Nr 110 „Sęp” we Włocławku. Kolega Jacek Ledzion, podziękował wszystkim głosującym, pogratulował nowo wybranemu Prezesowi oraz życzył owocnej pracy.

Kolega Paweł Bogdanowicz serdecznie podziękował za okazane zaufanie, zadeklarował chęć dalszej, intensywnej pracy na rzecz Koła i przedstawił nowy skład Zarządu, z którym będzie współpracował:

  1. Łowczy – Kolega Mariusz Zieliński,
  2. Sekretarz – Kolega Jakub Borkowski,
  3. Skarbnik – Kolega Dariusz Głąb.

Podczas omawiania poszczególnych punktów porządku obrad Koledzy zadawali sporo pytań, wywiązały się konstruktywne dyskusje, które mamy nadzieję będą przyczynkiem do efektywnych działań na rzecz poprawy wizerunku łowiectwa i jego, jakże ważnej, roli w gospodarce i ochronie przyrody.

Ostatnim punktem spotkania były obowiązkowe szkolenia z zakresu:

  1. bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz,
  2. aktualnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa ASF w naszym kraju i obowiązujących zasad bioasekuracji.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

Darz Bór!

Zarząd KŁ Nr 110 „Sęp” Włocławek