Zmiany w prawie !!!

Źródło: strona internetowa PZŁ ( kliknij tutaj )

1 kwietnia 2022 roku weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów do zmian dokonanych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718). Poniżej ponawiamy informację na temat znowelizowanych rozporządzeń wraz z wyjaśnieniem.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 717).

Rozporządzenie to określa nowy wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz nowy wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. We wzorze upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego myśliwy, który otrzyma upoważnienie do wykonywania polowania na gatunki łowne może na to samo pozwolenie pozyskiwać inwazyjne gatunki obce (IGO). Wpisuje je tylko w kolumnie 8., czyli w sprawozdaniu z polowania indywidualnego, gdzie podaje gatunek z listy IGO, liczbę pozyskanych sztuk, datę, godzinę i miejsce polowania oraz opis formy poroża.

Natomiast we wzorze książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym data i godzina zakończenia polowania indywidualnego w przypadku polowania nocnego musi być dokonana do godziny 9.00 po zakończeniu polowania. Jednocześnie książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym została rozszerzona o sprawozdania z polowania indywidualnego o gatunki IGO.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 714).

Rozporządzenie to oznacza, że norka amerykańska (wizon amerykański) pozostała na liście zwierząt łownych z całorocznym okresem polowań.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 696).

Nowelizacja rozporządzenia oznacza, że z listy gatunków łownych znikają: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak.

Polowanie 2021-12-04

W dniu 4 grudnia 2021 roku odbyło się polowanie zbiorowe, które poprowadził Kolega, podłowczy obwodu 231, Mariusz Zieliński.

Polowano w dwóch obwodach: 231 – Dobiegniewo i 232 – Modzerowo, na zwierzynę grubą, drobną i na drapieżniki.

Królem polowania został Kolega, łowczy Koła, Paweł Bogdanowicz.

Darz Bór !!!

Krótka fotorelacja:

Prawo – mięso na użytek własny

W dniu 16 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.2021, poz. 2059).

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zwanego dalej „mięsem”, w tym:
1) wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso;
2) wymagania, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa;
3) wymagania dotyczące badania poubojowego mięsa, w tym mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych;
4) sposób znakowania mięsa.

Polowanie 2021-11-20

W dniu 20 listopada 2021 roku odbyło się polowanie grupowe, które poprowadził Kolega, Prezes Koła, Kazimierz Braun. Polowano w dwóch obwodach: 231 – Dobiegniewo i 232 – Modzerowo, na zwierzynę grubą, drobną i na drapieżniki.

Królem polowania tym razem został Kolega Krzysztof Narewski. Odznaczenie wręcza prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun.

Darz Bór !!!

Fotorelacja:

Hubertus 2021

HUBERTUS to tradycyjne święto myśliwych, jeźdźców i leśników. Nazwa pochodzi od świętego Huberta (patrona myśliwych, leśników i jeźdźców), którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest w dniu 3 listopada.

W roku 2021 nasze Koło uroczystość tę obchodziło w dniu 6 listopada.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił Ojciec Damian, proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku.

Po zakończeniu Mszy Świętej, Koleżanki i Koledzy myśliwi, zarówno członkowie Koła, jak i zaproszeni goście, udali się do naszego Domku Myśliwskiego w Adaminowie. Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun serdecznie powitał wszystkich wszystkich przybyłych i razem z Łowczym Koła – Kolegą Pawłem Bogdanowiczem – przedstawił sprawy organizacyjne. Polowanie zaplanowano w godzinach od 8:00 do 14:00, natomiast terytorialnie objęło zasięgiem obszar obu naszych obwodów – 231 i 232.

Prowadzący polowanie – Łowczy Koła, Kolega Paweł Bogdanowicz – przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa, dopełnił formalności i przedstawił gatunki do pozyskania (zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki), jednocześnie życząc wszystkim udanych łowów.

Po polowaniu…

Królem POLOWANIA HUBERTOWSKIEGO 2021 został Kolega – Ryszard Falkowski. Gratulujemy!

Przed pożegnaniem, wszyscy uczestnicy HUBERTUSA 2021 zorganizowanego przez nasze Koło Łowieckie zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.

Mamy nadzieję, że POLOWANIE HUBERTOWSKIE 2021 będziemy wspominać jako udane, zarówno pod kątem czysto łowieckim, jak i co nie mniej istotne – w kontekście integracji środowiska, dla którego sprawy polskiego łowiectwa są ważne.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom – zarówno członkom naszego Koła, jak i zaproszonym gościom, za udział i poświęcenie części swojego, jakże cennego czasu, na sprawy związane z łowiectwem oraz kultywowanie tradycji myśliwskich!

Darz Bór!

Walne zgromadzenie 2021

Zgodnie z § 38. statutu, Polskiego Związku Łowieckiego, zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa jest w § 36 pkt 6, 7 i 8.

W zgodzie z powyższym zapisem, w dniu 10 września 2021 roku, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 110 “SĘP” we Włocławku zwołał walne zgromadzenie. Przewodniczącym zgromadzenia został Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, który dokonał otwarcia spotkania.

Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, otwiera walne zgromadzenie Koła.

Poza statutowymi zadaniami, takimi jak uchwalenie budżetu i planu działalności Koła, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Koła, wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła poruszono także inne kwestie, ważne z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania naszego Koła.

Spotkanie było wyjątkową okazją do rozmów o aktualnej sytuacji polskiego łowiectwa, zmian zachodzących w prawodawstwie i nowych zadań, które stają się prawdziwym wyzwaniem dla Kół Łowieckich, odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach.

Zarząd postanowił udekorować za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz Koła następujące osoby: Ryszard Jaroszewski, Ksawery Garzkowski, Mirosław Lewandowski i Andrzej Rydz.

Zgromadzenie przebiegło w miłej i merytorycznej atmosferze, za co serdecznie wszystkim przybyłym Kolegom i Koleżance dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia, którą zamieściliśmy poniżej.

DARZ BÓR !!!

Inauguracja sezonu 2021/2022

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem 1 września to termin rozpoczęcia sezonu łowieckiego na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice i łyski. Termin zakończenia sezonu został przesunięty z 21 na 31 grudnia.

Dlatego też to w dniu 4 września, a nie w połowie sierpnia, spotkaliśmy się w Domku Myśliwskim w Adaminowie, aby podsumować efekty indywidualnych polowań na kaczki w naszych obwodach łowieckich. Królem polowania został Kolega Dariusz Głąb, a medal wręczył Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun.

Serdecznie gratulujemy!

DARZ BÓR !!!

Myśliwski Piknik Rodzinny 2021

7 sierpnia 2021 roku, myśliwi z Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku zorganizowali piknik dla swoich rodzin, przyjaciół i sympatyków łowiectwa. Impreza zgromadziła liczne grono uczestników i odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło opowieści łowieckich, wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji o roli współczesnego łowiectwa w gospodarce i ochronie przyrody.

Imprezę prowadzili wspólnie – Prezes, kolega Kazimierz Braun oraz Łowczy, kolega Paweł Bogdanowicz.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za obecność, uczczenie wraz z nami istotnych wydarzeń w życiu Koła, a także za stworzenie wspaniałej, rodzinnej atmosfery!

Fotorelacja z wydarzenia TUTAJ !!!

Darz Bór!

Zapraszamy !!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy !!!

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w

VI Kujawsko – Dobrzyńskim Dniu Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej – Pikniku Ekologicznym – Ciechocinek * 2021”,

który odbędzie się w dniu 24 lipca (sobota) 2021 roku w Ciechocinku zgodnie z podanym programem:

Za zaszczycenie nas swoją obecnością z góry bardzo serdecznie dziękujemy. Łączymy wyrazy należnego szacunku wraz ze staropolskim, myśliwskim pozdrowieniem…

DARZ  BÓR !!!