Szczepionka przeciwko wściekliźnie – lisy !!!

K O M U N I K A T

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 12 września do 21 września 2022 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono-brunatnych batoników w kształcie ściętego stożka, sporządzonych z masy mięsno-rybnej o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm, zawierających zatopione w środku plastykowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką. Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki) będących miejscami bytowania i żerowania lisów.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek:
– nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt (przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy),
– nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przynęt,
– nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt,
– zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym („Sanepid”, Szpital Zakaźny lub najbliższa Przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem,
– zgłaszać służbom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami,
– prosi się o szczególne pouczenie o powyższych zasadach dzieci.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wojciech Młynarek

Nowe okresy polowań !!!

Dz.U.2022.1391 – Warszawa, dnia 1 lipca 2022 r.

( OBOWIĄZUJĄCE !!! )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Jelenie szlachetne:

a) byki:

– w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,

b) łanie:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;”;

Daniele:

a) byki:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;”;

Zające szaraki i dzikie króliki – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia;

Bażanty:

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do końca lutego,

b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów łowieckich – od dnia 1 września do końca lutego;

Kuropatwy – od dnia 11 września do dnia 21 października, w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 11 września do dnia 30 listopada;”.

Myśliwski Piknik Rodzinny 2022

18 czerwca 2022 roku Zarząd oraz myśliwi z Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku zorganizowali Myśliwski Piknik Rodzinny dla swoich rodzin, przyjaciół i sympatyków łowiectwa.

Wydarzenie rozpoczęła uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Kolegów Myśliwych w Osadzie Myśliwskiej w Adaminowie, którą to poprowadzili wspólnie – Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun oraz Łowczy Koła, Kolega Paweł Bogdanowicz, przy wsparciu pozostałych członków Zarządu w osobach Kolegów Stanisława Wojciechowskiego, Mirosława Lewandowskiego, Mariusza Zielińskiego oraz Jana Jarosza.

Zawsze będziemy o Was pamiętać !!!

Cześć Waszej Pamięci !!!

Darz Bór !!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia, opatrzonej komentarzami, fotorelacji z wydarzenia: KLIKNIJ

Polowanie 2022-01-08

W dniu 8 stycznia 2022 roku odbyło się Polowanie Zarządowe, które poprowadził Łowczy Koła, Kolega Paweł Bogdanowicz.

Polowano w dwóch obwodach: 231 – Dobiegniewo i 232 – Modzerowo, na zwierzynę grubą, drobną i na drapieżniki.

Tytuł Króla Polowanie przypadł w udziale dwóm Kolegom – Mariuszowi Zielińskiemu i Mirosławowi Lewandowskiemu! Kolegę Mariusza odznaczył Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, natomiast Kolegę Mirosława – Łowczy Koła, Kolega Paweł Bogdanowicz! Gratulujemy!

Po zakończonym polowaniu przeprowadzono Pasowanie Myśliwskie. Jest to ceremonia na wzór średniowiecznego pasowania na rycerza i odbywa się po upolowaniu przez myśliwego pierwszego grubego zwierza. Tym razem zaszczytu dostąpił Kolega Wiesław Rzadkowolski. Mistrzem ceremonii był Prezes Koła Kazimierz Braun, a asystował mu Łowczy Koła Paweł Bogdanowicz, będący jednocześnie opiekunem pasowanego. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie ze sztuką łowiecką, z dużą dbałością o szczegóły i w atmosferze szacunku dla upolowanej zwierzyny. Darz Bór!

Zmiany w prawie !!!

Źródło: strona internetowa PZŁ ( kliknij tutaj )

1 kwietnia 2022 roku weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów do zmian dokonanych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718). Poniżej ponawiamy informację na temat znowelizowanych rozporządzeń wraz z wyjaśnieniem.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 717).

Rozporządzenie to określa nowy wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz nowy wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. We wzorze upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego myśliwy, który otrzyma upoważnienie do wykonywania polowania na gatunki łowne może na to samo pozwolenie pozyskiwać inwazyjne gatunki obce (IGO). Wpisuje je tylko w kolumnie 8., czyli w sprawozdaniu z polowania indywidualnego, gdzie podaje gatunek z listy IGO, liczbę pozyskanych sztuk, datę, godzinę i miejsce polowania oraz opis formy poroża.

Natomiast we wzorze książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym data i godzina zakończenia polowania indywidualnego w przypadku polowania nocnego musi być dokonana do godziny 9.00 po zakończeniu polowania. Jednocześnie książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym została rozszerzona o sprawozdania z polowania indywidualnego o gatunki IGO.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 714).

Rozporządzenie to oznacza, że norka amerykańska (wizon amerykański) pozostała na liście zwierząt łownych z całorocznym okresem polowań.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 696).

Nowelizacja rozporządzenia oznacza, że z listy gatunków łownych znikają: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak.

Polowanie 2021-12-04

W dniu 4 grudnia 2021 roku odbyło się polowanie zbiorowe, które poprowadził Kolega, podłowczy obwodu 231, Mariusz Zieliński.

Polowano w dwóch obwodach: 231 – Dobiegniewo i 232 – Modzerowo, na zwierzynę grubą, drobną i na drapieżniki.

Królem polowania został Kolega, łowczy Koła, Paweł Bogdanowicz.

Darz Bór !!!

Krótka fotorelacja:

Prawo – mięso na użytek własny

W dniu 16 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.2021, poz. 2059).

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zwanego dalej „mięsem”, w tym:
1) wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso;
2) wymagania, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa;
3) wymagania dotyczące badania poubojowego mięsa, w tym mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych;
4) sposób znakowania mięsa.

Polowanie 2021-11-20

W dniu 20 listopada 2021 roku odbyło się polowanie grupowe, które poprowadził Kolega, Prezes Koła, Kazimierz Braun. Polowano w dwóch obwodach: 231 – Dobiegniewo i 232 – Modzerowo, na zwierzynę grubą, drobną i na drapieżniki.

Królem polowania tym razem został Kolega Krzysztof Narewski. Odznaczenie wręcza prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun.

Darz Bór !!!

Fotorelacja:

Hubertus 2021

HUBERTUS to tradycyjne święto myśliwych, jeźdźców i leśników. Nazwa pochodzi od świętego Huberta (patrona myśliwych, leśników i jeźdźców), którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest w dniu 3 listopada.

W roku 2021 nasze Koło uroczystość tę obchodziło w dniu 6 listopada.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił Ojciec Damian, proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku.

Po zakończeniu Mszy Świętej, Koleżanki i Koledzy myśliwi, zarówno członkowie Koła, jak i zaproszeni goście, udali się do naszego Domku Myśliwskiego w Adaminowie. Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun serdecznie powitał wszystkich wszystkich przybyłych i razem z Łowczym Koła – Kolegą Pawłem Bogdanowiczem – przedstawił sprawy organizacyjne. Polowanie zaplanowano w godzinach od 8:00 do 14:00, natomiast terytorialnie objęło zasięgiem obszar obu naszych obwodów – 231 i 232.

Prowadzący polowanie – Łowczy Koła, Kolega Paweł Bogdanowicz – przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa, dopełnił formalności i przedstawił gatunki do pozyskania (zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki), jednocześnie życząc wszystkim udanych łowów.

Po polowaniu…

Królem POLOWANIA HUBERTOWSKIEGO 2021 został Kolega – Ryszard Falkowski. Gratulujemy!

Przed pożegnaniem, wszyscy uczestnicy HUBERTUSA 2021 zorganizowanego przez nasze Koło Łowieckie zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.

Mamy nadzieję, że POLOWANIE HUBERTOWSKIE 2021 będziemy wspominać jako udane, zarówno pod kątem czysto łowieckim, jak i co nie mniej istotne – w kontekście integracji środowiska, dla którego sprawy polskiego łowiectwa są ważne.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom – zarówno członkom naszego Koła, jak i zaproszonym gościom, za udział i poświęcenie części swojego, jakże cennego czasu, na sprawy związane z łowiectwem oraz kultywowanie tradycji myśliwskich!

Darz Bór!