Gatunki zwierząt łownych – PRAWO

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 433), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Narodowe Święto Niepodległości 2023

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad polskim wojskiem oraz został mianowany jego naczelnym dowódcą. Tego samego dnia, we Francji, przedstawiciele państw biorących udział w I wojnie światowej podpisali rozejm. Wojska niemieckie rozpoczęły proces wycofywania się z ziem polskim, tym samym Polska po 123 latach niewoli zaczęła odzyskiwać niepodległość. Oczywiście proces ten trwał wiele dni, a samo ukształtowanie się granic ówczesnej, miedzy wojennej Polski jeszcze dłużej, jednakże to właśnie 11 listopada uznano za datę symbolizującą powrót naszej Ojczyzny do grona państw niepodległych. Jak napisano w preambule do ustawy z 1989 roku dzień ten ustanowiono:

Dla upamiętnienia przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość“.

W 2023 roku przypada 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Myśliwi, z udziałem Sztandaru naszego Koła, aktywnie uczestniczyli w dniu dzisiejszym w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Smólniku. Godnie reprezentując środowisko polskich myśliwych oraz Polski Związek Łowiecki, daliśmy świadectwo naszego patriotyzmu, odpowiedzialności za nasz region oraz integracji ze społecznością lokalną. Kwiaty przy pomniku “Bohaterów 1939” złożył w imieniu Koła Prezes, kol. Paweł Bogdanowicz.

Ku Chwale Ojczyzny !!! Darz Bór !!!

Hubertus 2023

Pierwszym patronem myśliwych był św. Eustachy, legionista rzymski z II wieku n.e. Począwszy od wieku XV, stał nim się św. Hubert. Wydarzeniem łączącym postaci było swego rodzaju objawienie, którego obaj doświadczyli. Jak głoszą legendy, podczas łowów, ukazał im się wspaniały jeleń z gorejącym krzyżem pośrodku niezwykle bogatego wieńca. Symbol ten, na stałe wszedł do symboliki łowieckiej.

Zgodnie z tradycją – polowania hubertowskie organizuje się w dniu 3 listopada lub w najbliższy dzień wolny od pracy. Nasze Koło, dzień św. Huberta obchodziło 4 listopada.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia: kliknij

Wrześniowe kaczki 2023

W dniu 2 września 2023 roku odbyło się w naszym Kole polowanie “na pióro”. W naszym łowisku występują wszystkie gatunki kaczek, jednakże zwyczajowo polujemy na kaczkę krzyżówkę. Polowanie odbywa się zazwyczaj o świcie, kiedy podchodzi się ptaki przed odlotem na żer na oczkach wodnych. Tak było i tym razem. Polowanie zakończyło się około godziny 9:00 zbiórką w naszej Osadzie Myśliwskiej w Adaminowie.

Niekwestionowanym Królem Polowania został kol. Kazimierz Braun! Gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy za udział i bezpieczeństwo!

Darz Bór !!!

Pożegnanie Kolegi [*]

Zarząd Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku z głębokim żalem informuje o śmierci wieloletniego Kolegi Henryka Wysińskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, w dniu 25.08.2023 roku, w Kościele w Mokowie o godzinie 11:00.

Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku składają Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia i nieodżałowanej straty.

Wścieklizna – akcja szczepienia lisów 2023

INFORMACJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

 1. LIS jest głównym przenosicielem wścieklizny. Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów podjęta została akcja doustnego uodparniania populacji tych zwierząt poprzez wykładanie przynęt zawierających szczepionkę z żywym, osłabionym wirusem wścieklizny.
 2. Akcja uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest dwa razy w roku poprzez  zrzuty z samolotów przynęt zawierających szczepionkę.
 3. Zrzuty immunoprzynęt dokonywane są na obszarach niezabudowanych: lasy, pola, łąki, nieużytki, będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
 4. Immunoprzynęty koloru zielono-brunatnego mają kształt kwadratu z wcięciami bocznymi (batoników) o długości ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm; wykonane z masy mięsno – rybnej, zawierają zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) o pojemności ok. 2 ml z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po przegryzieniu przez lisa przynęty a tym samym pojemniczka ze szczepionką, która rozlewa się na błony śluzowe jamy ustnej zwierzęcia.
 5. Szczepionka jest dopuszczona do uodparniania wyłącznie lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 6. Przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH WYKŁADANE SĄ IMMUNOPRZYNĘTY DO DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 • Nie należy dotykać i niszczyć napotkanych immunoprzynęt,
 • Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt immunoprzynęt z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa oraz oczami,
 • W każdym przypadku kontaktu człowieka z immunoprzynętą należy miejsca eksponowane przemyć wodą z mydłem i bezwzględnie powiadomić lekarza medycyny, stację „SANEPID-u” lub lekarza weterynarii,
 • Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynętą należy poddać badaniu i obserwacji. Obserwacja winna być przeprowadzona przez lekarza weterynarii, protokolarnie opisana z uwzględnieniem danych hodowcy oraz wszelkich jego spostrzeżeń dotyczących badanego zwierzęcia,
 • Fakt podjęcia lekarsko-weterynaryjnej obserwacji zwierzęcia mającego kontakt z immunoprzynętą należy zgłosić właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, który ustali tok dalszego postępowania.

ABY AKCJA DOUSTNEGO SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZEBIEGAŁA BEZPIECZNIE I EFEKTYWNIE, PROSI SIĘ O:

 • Nie wypuszczanie swobodnie psów i kotów oraz nie organizowanie polowań z psami w okresie 3 tygodni od wyłożenia szczepionki,
 • Nie dotykanie, nie podnoszenie i nie niszczenie napotkanych immunoprzynęt,
 • Zgłaszanie wszelkich kontaktów ludzi lub zwierząt domowych z immunoprzynętami w najbliższych przychodniach lekarskich, szpitalach zakaźnych, stacjach ”SANEPID-u”, lecznicach weterynaryjnych lub Inspektoratach Weterynarii,
 • Szczególne pouczenie dzieci o powyższych zasadach postępowania.

Darz Bór!
Zarząd KŁ

Letnia inwentaryzacja zwierzyny 2023

Trwa letnie liczenie zwierzyny!

Członkowie naszego Koła bardzo aktywnie włączyli się w działania mające na celu jak najlepsze realizowanie postawionych przed nami zadań. Znajomość stanów i miejsc bytowania zwierzyny to wiedza kluczowa dla prowadzenia rzetelnej gospodarki łowieckiej na dzierżawionym obwodzie.

Tegoroczny termin przeprowadzenia letnich obserwacji zwierzyny grubej określono na dni 18-20 sierpnia.

Letnie obserwacje obejmują 3 wyjścia:

 • poranne i wieczorne pierwszego dnia oraz poranne dnia drugiego lub
 • wieczorne dnia pierwszego oraz poranne i wieczorne dnia drugiego.


Wyniki tych działań posłużą do określenia prawidłowych struktur populacji zwierzyny grubej na terenie nadleśnictw i rejonów hodowlanych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowcy w Toruniu. Pozwoli to na zarządzanie tymi populacjami w sposób zrównoważony i celowy, uwzględniający przestrzenną i wiekową zmienność ich struktur, a jednocześnie będą one stanowiły cenną informację do analizy porównawczej z wynikami z letnich obserwacji przeprowadzonych w latach 2021 i 2022.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!
Darz Bór!
Zarząd KŁ

Walne Zgromadzenie 2023

Zgodnie z § 38. Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła, raz w roku, celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 36. pkt 6, 7 i 8.

W związku z powyższym, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 110 „Sęp” we Włocławku zwołał, w dniu 16 czerwca 2023 r., Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej kliknij TUTAJ

Pożegnanie Kolegi [*]

Zarząd Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku z głębokim żalem informuje o śmierci wieloletniego Kolegi Jana Krzeszewskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, w dniu 17.04.2023 roku, w Kościele w Smólniku o godzinie 12:00.

Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku składają Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia i nieodżałowanej straty.