Letnia inwentaryzacja zwierzyny 2023

Trwa letnie liczenie zwierzyny!

Członkowie naszego Koła bardzo aktywnie włączyli się w działania mające na celu jak najlepsze realizowanie postawionych przed nami zadań. Znajomość stanów i miejsc bytowania zwierzyny to wiedza kluczowa dla prowadzenia rzetelnej gospodarki łowieckiej na dzierżawionym obwodzie.

Tegoroczny termin przeprowadzenia letnich obserwacji zwierzyny grubej określono na dni 18-20 sierpnia.

Letnie obserwacje obejmują 3 wyjścia:

  • poranne i wieczorne pierwszego dnia oraz poranne dnia drugiego lub
  • wieczorne dnia pierwszego oraz poranne i wieczorne dnia drugiego.


Wyniki tych działań posłużą do określenia prawidłowych struktur populacji zwierzyny grubej na terenie nadleśnictw i rejonów hodowlanych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowcy w Toruniu. Pozwoli to na zarządzanie tymi populacjami w sposób zrównoważony i celowy, uwzględniający przestrzenną i wiekową zmienność ich struktur, a jednocześnie będą one stanowiły cenną informację do analizy porównawczej z wynikami z letnich obserwacji przeprowadzonych w latach 2021 i 2022.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!
Darz Bór!
Zarząd KŁ