Prawo – mięso na użytek własny

W dniu 16 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.2021, poz. 2059).

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zwanego dalej „mięsem”, w tym:
1) wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso;
2) wymagania, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa;
3) wymagania dotyczące badania poubojowego mięsa, w tym mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych;
4) sposób znakowania mięsa.